Privacyreglement

REVITA en UW PRIVACY (2023)

 Revita noteert en bewaart persoons- en organisatie gebonden gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) en informatie ter ondersteuning van het aangevraagde coaching of therapie traject. Ook gebruikt Revita gegevens om, voor hen die dit willen, op de hoogte te blijven van cursussen of workshops die plaats gaan vinden en/of om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en informatie vanuit REVITA.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut of coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw (gezondheids)situatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier andere gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals resultaten uit vragenlijsten en onderzoeken. Of gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals uw huisarts. Ik noteer NIET uw BSN-nummer.

Wij als therapeuten, doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook hierbij pas na toestemming.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Iemand die gegevens verwerkt heeft hiervoor een geheimhoudings- of verwerkingsdocument ondertekend.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Het cliëntdossier en de gegevens blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY en de  ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum (soms)
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’.
 • de kosten van het consult
 • een enkele zorgverzekeraar wil uw BSN-nummer op de nota. Ik zal u altijd eerst informeren dat de zorgverzekeraar dit eist en toestemming vragen.

REVITA heeft naar eer en geweten gehandeld om te voldoen aan de wet AVG. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn. laat het dan weten via door me een mail te sturen (info@revita.nl).